Hullwash

ECO

Hullwasheco

Vårt skrogvaskeannlegg er en moderne mekanisk løsning for begroing for din båt. Helt uten å bruke miljøgiftige kjemikalier vasker HullwashECO® skroget rent, mens båten fremdeles ligger i vannet.

Norsk teknologi

Skrogvaskeanlegget er basert på norsk-utviklet mekanisk børstevask som vasker av begroing, og vaskevannet føres til land for rensing. Det tilføres ingen virkestoffer, og børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann til omkringliggende vann og sedimenter.

Et globalt marked

 • Fritidsbåteiere som medlem av båtforeninger med servicefasiliteter
 • Fritidsbåteiere som benytter marinaer som profesjonelle tjenesteleverandører
 • Proffmarkedet (offentlige og private)

Støttet av

Miljødirektoratet bevilget i 2017 midler til Pilotprosjektet under

“Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling”,  Miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter.

Miljøansvar forplikter.

Pilotprosjektet er en utvikling av en norsk skrogvaskeløsning med rensing av vaskevann. Anlegget skal sikre opp mot 100% fangst av miljøgifter fra vaskevann, og skal forhindre at miljøfarlig bunnstoff fra fritidsbåter tilføres vannmiljøet.

Skrogvaskeløsning for fritidsbåter

Hullwash

ECO®

Skrogvaskeløsning for fritidsbåter HullwashECO®

Marine Pro skal tilby bærekraftige ikke-forurensende skrogvaskesystemer for fritidsbåter og profesjonelle båter opp til 60 fot, ved å levere gode tjenester til båteieren og topp moderne løsninger til profesjonelle marinaer og båtforeninger. Skrogvaskeanlegget skal være miljøvennlig med rensing av vaskevannet, gir et optimalt vaskeresultat  og fornøyde kunder, og vil ha en moderne tidsriktig teknisk standard med høy oppetid.

HullwashECO® vil være en miljøvennlig løsning som reduserer tid brukt på vårklargjøring og vedlikehold gjennom sesongen. Dette gir fritidsbåteieren mer tid på sjøen, og eieren slipper å lete etter det perfekte bunnstoffproduktet, samt bruk av egne ressurser på å holde undervannsskroget rent. Man starter ganske enkelt med å slutte å stoffe båten.

HullwashECO® vil spare fritidsbåteieren for penger, siden kostnaden for skrogvask vil være lavere enn å gjøre jobben selv, og betydelig lavere enn å sette bort arbeidet. Skrogvask gir maksimum båtfart og optimal båtøkonomi.

Overgang fra bunnstoff til fremtidsrettet hard coating som er superglatt, vanntett og likevel fleksibel, vil gi undervannsskroget et perfekt ytre sjikt, optimalisert for skrogvask eller skrogmatte. Vi kaller overgang til ny coating for transformasjonen. Resultatet blir et kvalitessikret, tidseffektivt, kostnadsreduserende, forutsigbart og varig miljøvennlig steg, som sikrer egen helse og det marine miljøet.

For båter under 25 fot kan løsningen være en miljøvennlig skrogmatte, og dermed kan mindre fritidsbåteier også slutte med å påføre miljøfiendtlig bunnstoff hvert år, og samtidig løse problemet med begroing av skroget.

Pilotanlegget er gjennom 2020 blitt testes ut hos Grundvik Marina, Tofte i Hurum. I løpet av 2023 lanserer vi 0-serien, og ambisjonen er å utplassere opp til fem nye anlegg i Oslofjordregionen denne sesongen. Utplassering av ytterligere skrogvaskeanlegg langs den norske kystlinjen er under planlegging, slik at både Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge kan få sitt første anlegg i 2023/24. Oslofjordregionen ha behov for mer enn 20 skrogvaskeanlegg, og på landsbasis et behov for over 200 anlegg. Målsetningen er i stor grad å dekke det nasjonale behovet innen 2030.

Hvorfor

Hullwash

ECO®

Hvorfor HullwashECO®

 

Norge har per 2018 ifølge KNBF (Kongelig norsk Båtforbund) sin båtlivsundersøkelse 948.000 fritidsbåter. Rundt halvparten av disse bruker fremdeles bunnstoff som inneholder giftstoffer for å hindre marin begroing. Det påføres fortsatt over 400 tonn med bunnstoff på norske fritidsbåter hvert år.

Bunnstoff består bl.a. av polymerer som mikroplast/harpiks, og har giftige og forurensende virkemidler som kalles biocider, som representerer helsefare ved båtpuss og påføring. Bunnstoff slik det i dag fremstår, har en negativ påvirkning på livet i havet, og er dermed ikke et miljøvennlig eller bærekraftig produkt for båtliv.

Det er et pressende behov for å endre båtvedlikeholdsrutinene og bli mer miljøbevisste.

Bruken av miljøfiendtlige produkter kommer etter hvert til å opphøre og må erstattes av bærekraftige alternativer.

Illustrasjon: / Kilde: Miljødirektoratet «Sources of microplastic pollution to the marine environment» / Mepex

Neste generasjons skrogvasker

Neste generasjons skrogvasker

 • Effektiv rengjøring
  Effektiv og tilnærmet fullstendig rengjøring av undervannsskroget med båten i sjøen
   
 • Miljøvennlig
  Tilnærmet forurensningsfri prosess som også sikrer oppsamling og behandling av slam og avfall og legger til rette for gjenvinning av verdistoffer – sirkulærøkonomi
   
 • Fleksibel
  Fleksibel systemløsning der anlegget kan tilpasses tilgjengelig areal og eksisterende infrastruktur
   
 • Kostnadseffektiv
  Kostnads- og tidseffektiv samt konkurranse-dyktig løsning som gjør det enkelt for båtfolk å gjennomføre det grønne skiftet
   
 • Pålitelig
  Høy grad av pålitelighet og teknisk tilgjengelighet sikrer god oppetid og lave vedlikeholdskostnader
   
 • Bærekraftig
  Bidra til at hele båtbransjen blir mer miljøvennlig og bærekraftig
   
 • Myndighetskrav
  Sikre at myndighetspålagte miljøkrav faktisk kan gjennomføres
Tiltak fra norske myndigheter

Det er satt kraftig søkelys på mikroplast og miljøet i havet, og handling kreves.
COWI har i 2017 og 2018 oversendt to rapporter til Miljødirektoratet, som beskriver utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, samt fremsetter forslag til tiltak som kan redusere utslipp.

Miljødirektoratet utarbeider en innstilling som oppdaterer regelverk til Klima- og miljødepartementet for behandling og høring i løpet av 2022. Endringene som ”treffer båtfolket”, båtforeninger og marinaer vil trolig gjelde fra 2022/2023.

Utdrag fra COWI-rapporten:

Et skrogvaskeanlegg kan bidra til å redusere eller fjerne behovet helt for bunnstoff for de fleste fritidsbåter, og kan benyttes av de fleste (95%) av fritidsbåtene. Dagens skrogvaskeanlegg er ikke helt lukkede anlegg, som dermed gir en risiko for spredning av mikroplast og miljøgifter. Båter med bunnstoff bør ikke vaskes i skrogvaskeanlegg uten at vaskevannet samles opp og renses, eller at man på andre måter sikrer at mikroplast og miljøgifter ikke spres.

Fremtidig skrogvaskeanlegg bør være lukkede anlegg med rensing av vaskevannet, slik at båter kan vaskes der og slik at spredning av mikroplast og miljøgifter unngås. 

Nye regler og tiltak Utdrag fra COWI-rapporten:

Regjeringen har uttalt at de lojalt vil følge EUs vanndirektiv. Det kan bety at produkter som grunning (primer) og bunnstoff i nåværende form, om ikke lenge kan forbys benyttet på fritidsbåter. Bunnstoffindustrien jobber selvsagt med å utvikle nye miljøvennlige produkter, men både silikonbaserte og nanobaserte produkter vil trolig ikke bli godkjent for bruk som erstatning for nåværende produkter. Det er fortsatt et stykke vei å gå for denne industrien.

Interessant er det også at myndighetene i Danmark, Tyskland og England vurderer å forby at privatpersoner selv håndterer produkter som primer og bunnstoff – inneholdende løsemidler og er spesialavfall.

Kristiansand kommune ønsker å ansvarliggjøre båteiere for miljøstoffer som havner i naturen. Opplagsplasser for småbåter er sterkt forurenset med tungmetaller, viser en ny rapport fra kommunen.

Et mye mer nærliggende, bedre og mer miljøvennlig alternativ, vil være å slutte med bunnstoff og heller begynne å vaske undervannsskroget. Dette har fritidsbåteiere i Sverige holdt på med siden 2009. Det finnes til og med båthavner med flere hundre båter, hvor det ikke lenger er tillatt med båter påført bunnstoff. Dette er et resultat av at svenske myndigheter har erkjent og analysert problemet (mikroplast og miljøgifter i havet gir døde eller skadede marine organismer).

Sverige har også innført forbud mot gjenværende TBT på skroget. I tillegg er det innført totalforbud mot bruk av bunnstoffprodukter i ferskvann og i Bottenviken. I Sverige har man derfor sett på konsekvensene for den marine næringskjeden, og funnet løsning i reelle bærekraftige alternativer; som bl.a. godkjente spyleplasser på land (filtrering og rensing av vaskevannet, med godkjent miljøretur av spesialavfall) og godkjente løsninger for skrogvask av båter uten sesongpåført bunnstoff.

I Danmark har man fra 2019 tatt grep, og følger du som båteier ikke de nye reglene for bruk av bunnstoffprodukter – kan det bety bøter eller fengsel.